Doktor Inżynier - Inżynieria Zarządzania (WE w Szczecinie)

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
✓ OK
Forma grzecznościowa
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Oczekiwania finansowe Oczekiwania finansowe netto
*

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Surowy: iod@wsb.poznan.pl

Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 
  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane także:
 2. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych, w szczególności dostawcom usług, na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę usługodawca Administratora Danych. W związku z możliwością przekazania danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do usunięcia swoich danych,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych.

Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.